Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

7 και 1 αλλαγές των νέων Σχεδίων Βελτίωσης

7 και 1 αλλαγές των νέων Σχεδίων ΒελτίωσηςΑν και η προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης έχει καθυστερήσει και όλα δείχνουν πως η προκήρυξη του μέτρου δεν θα πραγματοποιηθεί άμεσα (κάποιοι υποστηρίζουν ότι μετά βίας το ΥΠΑΑΤ θα προλάβει το τέλος του έτους), τα αρμόδια υπηρεσιακά
στελέχη του ΥΠΑΑΤ εργάζονται, προκειμένου να συνταχθεί το τελικό κείμενο που θα ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές. Σύμφωνα με καλά διασταυρωμένες πληροφορίες που κατάφερε να συγκεντρώσει η «ΥΧ» από τη Λεωφόρο Καβάλας (σ.σ. εκεί εδρεύει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ), στο μέχρι στιγμής πλάνο του ΥΠΑΑΤ υπάρχουν οκτώ νέες βασικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα.
Εκτός από την προφανή, αυτή της μετονομασίας του μέτρου από «Μέτρο 121» σε «Μέτρο 4.1 – Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και την αλλαγή στον προϋπολογισμό του (καταλαμβάνει το 11% του προϋπολογισμού του ΠΑΑ 2014-2020 από το 5,5% του ΠΑΑ 2007-2013), υπάρχουν αρκετά ακόμα.
 • Το πρώτο αφορά τη δράση 2 του προγράμματος, η οποία θα αφορά την «υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος». Μέσω αυτής, όπως μας εξηγούν, ενισχύονται οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.
 • Μια ακόμα νέα παράμετρος αφορά την δράση 3, η οποία σχετίζεται με την «υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος». Από τη δράση αυτή ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και στη στροφή προς μία γεωργία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η οποία στηρίζεται στην αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στις προϋποθέσεις έναρξης και των δύο αυτών νέων δράσεων εντάσσονται:
α) εκπλήρωση που αφορά στην εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για την τιμολόγηση του αρδευτικού νερού
β) αναθεωρημένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ).
Δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης θα είναι, όπως και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (Καν. 1307/2013), όπως αυτό έχει εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία, ή ομάδες αυτών.
Επιπλέον, για τη Δράση 1, που αφορά την «υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης», οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
 • Να είναι επαγγελματίες αγρότες
 • Να είναι νέοι γεωργοί του Υπομέτρου 6.1
Ωστόσο, ένα ακόμα νέο στοιχείο είναι ότι μπορούν να εντάσσονται σε αυτή νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. Ειδικά για την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων, στήριξη παρέχεται σε ομάδες – οργανώσεις γεωργών και συνεταιρισμούς.
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για όλες τις δράσεις στα νέα Σχέδια Βελτίωσης είναι:
 • Η κατοχή γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Η συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας. Αποκλείονται οι συνταξιούχοι.
 • Τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες επενδύσεις από νέους γεωργούς
 • Οι επενδύσεις να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης
 • Οι επενδύσεις να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή
Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέξαμε από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, ένα ακόμα νέο στοιχείο που θα περιλαμβάνεται στη δράση 1 έχει να κάνει με το γεγονός ότι «απαιτείται το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης να είναι μεγαλύτερο από 8.000 ευρώ (standard output)».
Όσον αφορά τη δράση 2, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αποφάσεις, «εξετάζεται η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 46 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 όταν πρόκειται για άρδευση, δηλαδή στην εκμετάλλευση να πληρούνται οι όροι και οι υποχρεώσεις, όπως αυτά προκύπτουν ανάλογα με τον τύπο της επένδυσης και την κατάσταση των υδάτων, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών». Και το στοιχείο αυτό είναι μεταξύ των νέων που… φέρνει το νέο Πρόγραμμα.Προσαυξήσεις των ποσοστών

Ένα ακόμα νέο στοιχείο αφορά –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– την προσαύξηση των ποσοστών ενίσχυσης. Ειδικότερα, τα παραπάνω ποσοστά μπορούν να προσαυξάνονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • σε νέους γεωργούς
 • σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια
 • σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα
Υπενθυμίζουμε ότι το συνολικό κόστος επενδυτικών σχεδίων διαμορφώνεται ως εξής:
 • Δράση 1: έως 500.000 ευρώ
 • Δράση 2: έως 150.000 ευρώ
 • Δράση 3: έως 150.000 ευρώ και έως 200.000 ευρώ για διαχείριση αποβλήτων
Επενδυτικά σχέδια με δαπάνες που αφορούν και στις τρεις δράσεις, μπορούν να έχουν συνολικό κόστος 500.000 ευρώ, το οποίο για τις συλλογικές επενδύσεις συνδυαστικά δεν θα ξεπερνά τα 2.000.000 ευρώ. Η τελευταία βασική αλλαγή αφορά γενικά τις συλλογικές επενδύσεις, με το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων να μπορεί να ανέρχεται πλέον έως τα 2.000.000 ευρώ.

Ποιες είναι οι αρχές των κριτηρίων επιλογής

Δράση 1:
 • Ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης με προτεραιότητα στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στην παραγωγή ζωοτροφών και σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή
 • Το οικονομικό μέγεθος (Τ.Α. 8.000-25.000 ευρώ)
 • Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας
 • Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέρουν σήμανση
 • Η εισαγωγή / χρήση καινοτομίας
 • Οι Ανάγκες Περιφέρειας σε κλάδους, συγκριτικά πλεονεκτήματα, RIS3
Δράση 2:
 • Το ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος (δυνητικό και πραγματικό)
 • Αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή εντός της Οδηγίας 91/676
 • Η εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος αφορά σε υδροβόρες καλλιέργειες
 • Η επένδυση άρδευσης επηρεάζει ύδατα των οποίων η κατάσταση έχει χαρακτηριστεί λιγότερο από καλή (Οδηγία 2000/60)
Δράση 3:
 • Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες
 • Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση
 • Η χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις
 • Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που αποσκοπούν σε μείωση των εκπομπών αερίων
Ποσοστά ενίσχυσης
 • 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους (περιφέρειες Βόρειου & Νότιου Αιγαίου)
 • 50% στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Κρήτης.
 • 40% στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής.
ypaithros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου