Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Ειδική Εισφορά Σε Κάθε Κιλό Κρέατος Υπέρ ΕΛΓΟ

Συνεχίζουν οι υπόχρεοι να καταβάλουν την ειδική εισφορά 0,2% επί της αξίας κάθε κιλού κρέατος, που με νόμο του 2008 σύμφωνα με νέα απόφαση που εκδόθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και καθορίζει της λεπτομέρειες για την καταβολή του και την διαδικασία είσπραξης της ειδικής εισφοράς. Τα έσοδα
ενισχύουν το «ταμείο» του ΕΛΓΟ.
Υπόχρεοι για την καταβολή της ειδικής εισφοράς κρέατος είναι:
– Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος που προέρχεται από ζώα τα οποία σφαγιάστηκαν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως καταγωγής ή προέλευσης, όπως επιχειρήσεις εμπορίας, τεμαχισμού, μεταποίησης, τυποποίησης κρέατος, συνεταιρισμοί, κρεοπωλεία και παρασκευαστήρια κρεατο-σκευασμάτων.
– Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
– Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος προέλευσης τρίτων χωρών.
Οι υπόχρεοι καταβολής ειδικής εισφοράς θα πρέπει να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ δήλωση πρώτης αγοράς κρέατος, στην οποία αναγράφεται η αξία των αγορών ανά είδος κρέατος των ανωτέρω υπόχρεων του προηγούμενου μήνα ή έτους.
Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην υποβολή μηνιαίας δήλωσης ισοζυγίου κρέατος, υποβάλλουν τη δήλωση πρώτης αγοράς κρέατος και καταβάλλουν την ειδική εισφορά μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την πρώτη αγορά του κρέατος.
Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε υποβολή ετησίας δήλωσης ισοζυγίου κρέατος υποβάλλουν ετήσια δήλωση πρώτης αγοράς κρέατος και καταβάλλουν την ειδική εισφορά μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Ο υπολογισμός της ειδικής εισφοράς γίνεται με βάση την καθαρή αξία που αναγράφεται στα τιμολόγια διακίνησης του κρέατος, πλην των ποσοτήτων που διατίθενται απευθείας από τους πρώτους αγοραστές στους καταναλωτές μέσω λιανικής πώλησης, για τις οποίες ο υπολογισμός της ειδικής εισφοράς γίνεται με βάση την αντιπροσωπευτική τιμή που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – Δήμητρα.
Η ειδική εισφορά καταβάλλεται από τους υπόχρεους στους κατωτέρω λογαριασμούς που τηρεί ο ΕΛΓΟ -Δήμητρα
Τα έσοδα από την ειδική εισφορά διαχειρίζονται από τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διενέργεια ελέγχων και τη διασφάλιση της ιχνη-λασιμότητας με σκοπό την παρεμπόδιση της παραπλάνησης του καταναλωτή.
Αν δεν υποβληθεί η δήλωση αγοράς και δεν κατατεθεί η ειδική εισφορά από τους υπόχρεους  η οφειλή τοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο έκδοσης των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας και βεβαιώνεται από τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του οφειλέτη.
Η ως άνω οφειλή υπολογίζεται από τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα, κατά περίπτωση, με βάση τα στοιχεία:
α) που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ,
β) του ημερήσιου βιβλίου σφαγών,
γ) των μηνιαίων και ετήσιων ισοζυγίων,
δ) που προκύπτουν από τον έλεγχο των επιχειρήσεων,
ε) του συστήματος TRACES Η παρακράτηση του εκάστοτε, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ποσού που ενεργούν οι Δ.Ο.Υ. για δαπάνες είσπραξης και απόδοσης βαρύνει τον Οργανισμό.
Από την επιβολή της ειδικής εισφοράς εξαιρούνται τα κρέατα, προϊόντα κρέατος ή υποπροϊόντα αυτού, τα οποία διακινούνται από τη χώρα μας προς άλλη χώρα της Ε. Ε. ή εξάγονται σε τρίτη χώρα.
Προς τούτο υποβάλλεται στον ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ πίνακας με τα σχετικά παραστατικά εξαγωγής του προηγούμενου μήνα και τα αντίστοιχα ποσά πιστώνονται κατά τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς καθώς και τα εισαγόμενα προϊόντα σε τυποποιημένες συσκευασίες, τα οποία διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή.
dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου