Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Από το 2018 νέα πριμ και περιοχές στην εξισωτική

Αποτέλεσμα εικόνας για agrotikaΤο γεγονός αυτό θα επηρεάσει τις περιοχές που θα είναι επιλέξιμες για εξισωτική αποζημίωση το 2018, ενώ προβλέπεται και διαφοροποίηση του πριμ αναλόγως τη σοβαρότητα των φυσικών περιορισμών που επηρεάζουν τη γεωργική δραστηριότητα, όπως αναφέρει η απόφαση.

Η νέα οριοθέτηση αναμένεται να επηρεάσει και άλλα Μέτρα των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης όπως είναι τα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς για τις επενδύσεις σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς προβλέπεται έξτρα ενίσχυση 20%. 

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Έργο: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ H ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» του Μέτρου 20 στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
ΜΕΡΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α.1. Αντικείμενο του έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα, με βάση το άρθρο 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και η εκτίμηση του κατά περίπτωση ύψους ενίσχυσης.
Στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει:
1. Οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, με βάση το άρθρο 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013. Σε αυτό το στάδιο θα χρησιμοποιηθούν εδαφολογικά και κλιματολογικά δεδομένα καθώς και δεδομένα χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, που θα παρασχεθούν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014 – 2020, για να καθοριστούν οι περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ώστε να προσαρμοστεί ο υφιστάμενος κλιματικός άτλαντας για τις ανάγκες του έργου.
2. Συντονισμό ακριβείας (finetuning) της οριοθέτησης με χρήση δεικτών όπως, ενδεικτικά, τυπική απόδοση ανά Τοπική / Δημοτική Κοινότητα, επενδύσεις άρδευσης, αποδόσεις καλλιεργειών, πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου κ.ά. ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές στις οποίες οι φυσικοί περιορισμοί έχουν ξεπεραστεί, όπως αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 32 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Οριοθέτηση των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα, λαμβάνοντας μέριμνα ώστε αυτές να μην επικαλύπτονται με περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και εφαρμόζοντας τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του ως άνω Κανονισμού.
4. Εκτίμηση των προσθέτων δαπανών και της απώλειας εισοδήματος που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής τόσο στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, όσο και στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, όπως θα προκύψουν από την ως άνω οριοθέτηση. Η εκτίμηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και ενδεχομένως να διαφοροποιείται ανάλογα με τη σοβαρότητα των φυσικών περιορισμών που επηρεάζουν τη γεωργική δραστηριότητα ή το σύστημα καλλιέργειας ή τη φύση των ειδικών μειονεκτημάτων.
Α.2. Διάρκεια –Τρόπος εκτέλεσης του Έργου
Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 30η Νοεμβρίου 2017. Η παράδοση του έργου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, σε ημερομηνίες οι οποίες θα καθοριστούν στη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη και την προτεινόμενη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει ο ανάδοχος του έργου.
Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα:
Π1: Το 1ο Παραδοτέο περιλαμβάνει τις ενέργειες του σημείου (1) της παραγράφου Α.1.
Π2: Το 2ο Παραδοτέο περιλαμβάνει τις ενέργειες του σημείου (2) της παραγράφου Α.1.
Π3: Το 3ο Παραδοτέο περιλαμβάνει τις ενέργειες του σημείου (3) της παραγράφου Α.1.
Π4: Το 4ο Παραδοτέο περιλαμβάνει τις ενέργειες του σημείου (4) της παραγράφου Α.1.
Α.3. Προϋπολογισμός έργου – τρόπος πληρωμής
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικού ποσού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων (37.200) ευρώ.

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει περιοδικά μετά την οριστική παραλαβή κάθε παραδοτέου όπως θα καθοριστεί στη σύμβαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου