Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Σε ποιες περιπτώσεις οι αγρότες δικαιούνται μειωμένη τιµή ρεύµατος για τα αρδευτικά τους

Σε ποιες περιπτώσεις οι αγρότες δικαιούνται μειωμένη τιµή ρεύµατος για τα αρδευτικά τουςΣύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς µε ηλεκτροδοτηµένες αρδευτικές εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης να διατηρήσουν το δικαίωµα ηλεκτροδότησής τους µε µειωµένη τιµή ρεύµατος ακόµη και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης
ύδατος ή τροποποίησης αυτής
Με βάση την σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 814/τ.Β), για τις ήδη ηλεκτροδοτηµένες αρδευτικές εγκαταστάσεις οι Υπηρεσίες σας θα προχωρούν στην έκδοση επικαιροποιηµένου ή τροποποιηµένου ∆ελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων µετά από σχετικό αίτηµα του ενδιαφερόµενου παραγωγού, εφόσον σας κατατεθεί η άδεια χρήσης ύδατος ή τροποποίηση αυτής, που βρίσκεται σε ισχύ.
Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις εκείνες που σας έχουν υποβάλει αιτήµατα για την έκδοση επικαιροποιηµένων/τροποποιηµένων ∆ελτίων Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων και την άδεια χρήσης ύδατος, αλλά λόγω φόρτου εργασίας δεν έχετε προλάβει να τα συντάξετε εντός διµήνου, υποχρεούστε να κοινοποιείτε τις αιτήσεις που έχετε για έκδοση στον Προµηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρο 1, παράγραφος 5, υποπαράγραφος αα).
Στο Παράρτηµα VIII της παραπάνω ΚΥΑ υπάρχει υπόδειγµα Αίτησης-∆ήλωσης, την οποία καλείται να προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος παραγωγός µετά την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος ή της τροποποίησης αυτής, προκειµένου να εκδώσετε τα «επικαιροποιηµένα ή τροποποιηµένα» ∆ελτία Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων.
Στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές του προηγούµενου ∆ελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων, παρακαλείστε όπως συντάσσετε τροποποιηµένο ∆ελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών Στοιχείων, το οποίο ως γνωστό απαιτεί παράβολο αξίας 25 ευρώ.
Στο πλαίσιο της Απελευθέρωσης της Ενέργειας, ο ενδιαφερόµενος παραγωγός καλείται να δηλώνει στην Αίτηση-∆ήλωση, τον Προµηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που επιθυµεί να τον ηλεκτροδοτεί, είτε αφορά σε αρχική ηλεκτροδότηση είτε σε επικαιροποίηση/τροποποίηση, στον οποίο θα κοινοποιείτε την αίτησή του.
ypaithros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου